Testace v AUTOMOTOKLUBU Jihlava v AČR č. 1832

Formulář evidence členů pro klubovou testaci a testační kalendář
Změny v roce 2018
Zpět na hlavní stránku testací.

Základní princip a popis fungování informačního systému FKHV

1. Majitel historického vozidla (zájemce o testování historického vozidla) přijde na stránky FKHV www.fkhv.cz, kde bude odkaz (tlačítko) např.“ testování historických vozidel“. Po kliknutí na toto tlačítko se otevře microsite (nová stránka), kde bude popsán postup pro otestování historického vozidla. Dále zde bude možnost přímo zahájit testování vozidla, tlačítko „Chci otestovat HV“. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí formulář žádosti o testování HV, tento formulář majitel vyplní, přiloží fotografie, pokud je má v elektronické formě k dispozici (nebude povinné) a následně ze seznamu zde umístěném (rolovací okno + mapka) vybere klub, který by chtěl, aby mu vozidlo otestoval. Poté když si najede na vybraný klub stiskne tlačítko „odeslat žádost o testování HV“. Klubová testovací komise bude mít v IS možnost zadat e-mailovou adresu a zvolit si na tento e-mail zasílání informace o nově odeslané žádosti o testování v jejich klubu. V případě, že si toto nastaví, budou jí informace o tom přicházet předem na tento e-mail, aniž by se museli do IS přihlašovat.

2. Klubový testovací komisař – přihlásí se do IS za použití e-mailové adresy, kterou zaslal FKHV a jednorázového hesla, které obdrží na e-mail při spuštění informačního systému (toto heslo si pak v IS může změnit na heslo vlastní). Po přihlášení se mu zde zobrazí žádost o testování od majitele HV. Komisař si žádost otevře a po prostudování zadaných informací a fotografií zhodnotí a rozhodne se, zda dané vozidlo splňuje požadavky na otestovaní a zda testaci provede. Pokud se rozhodne, že testování provádět nebude, žádost tlačítkem odmítne a majiteli přijde e-mailem zpráva o tom, že daný klub testování provádět nebude, ať zvolí pro otestování svého vozidla klub jiný, popř. vozidlo upraví dle doporučení KLTK. V případě, že se rozhodne, že testaci provádět bude, tlačítkem toto potvrdí a majiteli přijde e-mailem zpráva o tom, že daný klub testování přijímá a výzva k zaplacení vstupního poplatku 300,-Kč. V tomto e-mailu budou také uvedeny tři možnosti zaplacení, a to: přímý odkaz na platební bránu pro platbu kartou, údaje a variabilní symbol pro platbu převodem na bankovní účet FKHV, či údaje na platbu poštovní poukázkou. Majitel má možnost si z těchto variant vybrat pro něj tu nejvhodnější.

Zároveň připravíme funkci pro možnost, kdy klubový testovací komisař provede na přání majitele celou žádost o testování HV od počátku až do konce sám.

3. Jakmile majitel zaplatí (a systém vygeneruje jednorázový kód), zobrazí se klubovému testovacímu komisaři informace o tom, že byl vstupní poplatek zaplacen a on může zahájit testování. Rozepsaná žádost o testování od majitele se tímto aktivuje, systém jí přidělí unikátní a jedinečné číslo (ve formátu: číslo klubové testovací komise + pořadové číslo testování) a komisař ji může upravit a doplnit, případně vložit další fotografie a podklady. „Testaci“ je samozřejmě možné ponechat v systému rozepsanou po neomezeně dlouho dobu a takto rozdělaných „testací“ je možné tam mít několik najednou. Rozepsaná žádost o testování se ukončí až ve chvíli stisknutí tlačítka: „Uzavřít testování vozidla na historickou původnost (tzv. klubová testace) “ nebo „Uzavřít testování na historickou původnost a odeslat žádost na technickou způsobilost krajskému komisaři“(tzv. krajská testace). Po kliknutí na toto tlačítko dojde k uzavření žádosti, nebo k uzavření a odeslání v případě tzv. krajského testování (v rámci systému) ke krajskému testovacímu komisaři. Žádost již pak nemůže být klubovým testovacím komisařem upravována. Klubová testovací komise bude mít možnost zvolit si krajského komisaře, ze kteréhokoli ze 14 krajů.

V případě, že jde pouze o klubovou žádost, tak ji klubový testovací komisař vytiskne, opatří podpisy a může předat majiteli, který si požádá na RM o zapsání do TP svého vozidla, že se jedná o HV. Platnost zápisu je 2 roky. Poplatek za provedenou testaci zůstává klubu bez jakéhokoliv dalšího odvodu směrem k FKHV

4. Krajský testovací komisař – po přihlášení do IS (za použítí e-mailové adresy, kterou zaslal FKHV jako přihlašovacího jména a jednorázového hesla, které si pak změní na vlastní) se mu zobrazí žádost o testování od klubové testovací komise. Krajský komisař zkontroluje správnost údajů vyplněných v žádosti, přiložené fotografie, další doklady a podklady a provede kontrolu vozidla. V případě, že je vše v pořádku klikne na tlačítko „Schválit žádost“. Poté se odešle informace (v rámci systému) klubové testovací komisi o tom, že je žádost schválena, ten jí může vytisknout, opatřit podpisy klubových komisařů a donést fyzicky krajskému komisaři k potvrzení, orazítkování a podpisu. (do budoucna počítáme i s funkcí elektronických podpisů). Zde dochází k úspoře času, jelikož krajský komisař již žádost viděl a schválil v rámci IS a nemusí ji tedy na místě již kontrolovat. Vše jen orazítkuje a podepíše. Poté již klubový testovací komisař předává hotovou „testaci“ majiteli. Důležité: Testování , které postoupily do tzv. druhé fáze testování nebudou dostávat žádné jiné číslo, budou využívat stále stejné unikátní číslo, které bylo testovaném vozidlu uděleno v rámci klubového testování.. V rámci systému však budou viditelně označeny příznakem/identifikátorem jako tzv. krajské testace a bude je možné velice snadno identifikovat. Stejně tak bude možné je podle tohoto identifikátoru vyhledávat, řadit či filtrovat jen toto krajské testování (pro vozy na zelených číslech).

5. Databáze a jednotlivé karty vozidel – při každém otestování vozidla se vytvoří v IS karta k testovanému vozidlu. Tato karta je definována přiděleným unikátním číslem a toto číslo ji zůstane po celou dobu, kdy je vozidlo přihlášeno a provozováno v ČR. V praxi to znamená, že pokud se vozidlo prodá nebo jiným způsobem změní majitele, nebude se v IS dělat nové testování s novým číslem, ale zaznamená se tato událost do karty daného vozidla. Stejně tak pokud dojde k nějaké jiné změně, např. barvy, zaznamená se to do této karty. Zároveň se bude do této karty zaznamenávat i údaj o prodloužení platnosti průkazu. Vznikne tak databáze s kompletní historií testovaných vozidel, do které bude v případě potřeby možné nahlédnout a k danému vozidlu zjistit veškeré informace, např. kdo byl první, druhý, třetí majitel… a od kdy, dále informace o provedených změnách a kdy byly provedeny, údaje o datech prodloužení platnosti testování či jeho vynechání, který klub vozidlo testoval, kdo prodloužil, ve kterém kraji bylo vozidlo testováno atd. V systému bude možné velmi snadno vyhledávat, a to např. podle čísla testování , spz, majitele, klubu, kraje atd.

6. Prodlužování platnosti průkazů historických vozidel – v IS bude možné platnost testování i prodlužovat. Po zadání čísla testování (nebo VIN, SPZ či dalšího identifikátoru) se zobrazí karta vozidla se všemi údaji o něm. Zde bude tlačítko „Prodloužit platnost testování “, kdy se po jeho stisknutí otevře žádost o prodloužení platnosti a ta se odešle (v rámci systému), ke schválení krajskému komisaři. Ten toto potvrdí a klubový testovací komisař k němu na základě tohoto potvrzení dorazí s průkazy k jejich orazítkování. Zde připravíme možnost hromadného prodloužení průkazů HV a prodlužování jen klubových testování.

7. Přístupy jednotlivých uživatelů do IS – do systému budou mít přístup uživatelé s různými úrovněmi rozsahu přístupu k informacím.

  1. 1. Klubový testovací komisař – má přístup pouze k testování, které provedl jejich klub (může však využívat nápovědy o technických vlastnostech vozidel ze všech dříve prováděných testování ), má však možnost požádat jinou klubovou komisi o zpřístupnění jejich dříve prováděného klubového testování
  2. 2. Krajský testovací komisař – má přístup pouze k vozidlům testovaných ve svém kraji, má však možnost požádat jiného testovacího komisaře o zpřístupnění testování z jiného kraje (v případě přesunutí testování z jednoho kraje do druhého).
  3. 3. Správce systému – kompletní aktivní přístup
  4. 4. Určení členové TK a Prezidium - kompletní pasivní přístup. Časově omezený na základě žádosti správci systému, za jakým účelem potřebuje do IS nahlížet a jaké informace tam bude hledat. Systém dokáže následně vytvořit report o tom, jak dlouho tam tento uživatel byl, které záložky a navštívil a které informace hledal.

8. Možnosti systému – v první fázi bude systém obsahovat více méně jen základní funkce tak, jak je dnes všichni známe a používáme tzn. vytváření nových testování a jejich prodlužování. Jeho možnosti jsou však rozsáhlé a IS budeme postupně vylepšovat. Systém je připravován jako tzv. chytrý systém, což znamená, že se bude učit a bude ukládat veškerá vkládaná data a následně je nabízet jako nápovědu uživatelům systému. V případě vyplňování žádosti o testování nabídne tedy v případě vozu, který již byl v minulosti testován, veškeré data o něm k předvyplnění žádosti. Dále v již zmiňované databázi bude mapovat a ukládat historii testovaných historických vozidel. Bude odesílat povinné sestavy se seznamy testovaných vozidel. V neposlední řadě je naplánováno propojení s registračními místy, zejména v oblasti zpětných informací o udělených SPZ a naopak pro RM o platnosti prodloužených průkazů. Do budoucna bude pracovat i s databází majitelů, kdy pozná, kdo je členem FKHV a dle toho již dopředu spočítá cenu za testaci HV. Zároveň bude přímo napojen na účetní systém. Z dalších do budoucna plánovaných funkcí např. informovat majitele historického vozidla e-mailem o končící platnosti testování, o mimořádných akcích spojených s HV, legislativních změnách atd.

Poznámka:
Veškeré názvy tlačítek jsou čistě pracovní, mohou se změnit. Stejně tak funkce systému mohou být i další, nebráníme se žádným návrhům.

Martin Kot, FKHV